1. Hlavní stránka
 2. »
 3. NZÚ – Bytové domy...

NZÚ - bytové domy - zateplení a zdroje energie

Kdo může žádat o podporu:
       • vlastník stávajícího bytového domu
       • společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
       • pověřený vlastník jednotky

Termín výzvy:
       • zahájení příjmu žádostí: 12. října 2021
       • ukončení příjmu žádostí: 30. června 2025 nebo do vyčerpání alokace

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:
       • Zateplení obálky budovy (obvodový plášť, střešní plášť, zateplení stropu, půdních prostor, výměna oken a dveří,                                                                statické zajištění, eliminace tepelných mostů)
       • Instalaci stínící techniky – předokenních žaluzií
       • Instalaci fotovoltaických panelů
       • Instalaci solárních termických kolektorů
       • Výměnu zdroje vytápění
       • Pořízení a instalace dobíjecích stanic pro elektromobily
       • Výstavbu zelených střech
       • Instalaci řízeného větrání – rekuperace
       • Projektovou a technickou přípravu
       • Dešťovku
       • Povinnou publicitu projektu
       • Výsadbu stromů

BONUSY: 1) KOMBINAČNÍ BONUS – v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé                                                                   podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus                                                                      zvyšuje o 20 000 Kč.
                    2) BONUS pro strukturálně postižené kraje – Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj je zvýhodněna zvýšení                                                                              jednotkových výší podpory o 10 %.

Z A T E P L E N Í

 • Výše dotace závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší podporu získáte.

Dotace může dosáhnout 50 % celkových způsobilých výdajů.

Výše dotace – zateplení:

Typ konstrukce

Podporovaná opatření

Dílčí [Kč/m2]

Základ [Kč/m2]

Komplex [Kč/m2]

Památky [Kč/m2]

Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově

700

900

1 150

900

Výplně otvorů

2 200

3 000

3 800

3 800

Konstrukce k zemině

800

1 050

1 300

1 050

Statické zajištění a komplexní příprava podkladu před instalací ETICS

200

Eliminace tepelných mostů u stávajících balkonů a lodžií

3 500 dle podlahové plochy balkonu/lodžie v navrhovaném stavu

Z D R O J E    E N E R G I E

1) VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA – Podoblast podpory C.1

Podporuje se výměna:

 • kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013 za některý ze zdrojů dle tabulky – viz níže, žádost o podporu musí být podána do 1. 9. 2022 (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny),
 • kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů dle tabulky – viz níže
 • lokálních topidel na pevná paliva, která jsou využívána jako hlavní zdroj tepla na vytápění
 • v jednotlivých bytových jednotkách za libovolný ze zdrojů dle tabulky – viz níže
 • elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem
 • plynového vytápění (s výjimkou kondenzačních plynových kotlů) za systém s plynovým tepelným čerpadlem, hybridním tepelným čerpadlem kombinujícím plynový zdroj a tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem, nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn.

Výše dotace – výměna zdrojů tepla:

Označení podporovaných opatření

Podporovaná opatření – typy zdrojů

Jednotková výše podpory [Kč/b.j.]

Kotel-bio

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

25 000

Kamna-bio+

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem

35 000

TČ-vytápění

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění (včetně hybridních tepel. čerpadel kombinujících plynový zdroj a tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem)

30 000

TČ-vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

18 000

Kotel-plyn

Plynový kondenzační kotel

12 000

CZT

Napojení na soustavu zásobování teplem

10 000

Kogenerace

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

30 000

2) PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY – Podoblast podpory C.2
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení.
O podporu nelze žádat, pokud již byla na stejný objekt (popř. bytové jednotky v něm) poskytnuta nebo je poskytována:
– podpora ve stejné podoblasti C.2,
– podpora na tepelné čerpadlo s ohřevem vody,
– podpora na jiný solární systém pro ohřev vody, včetně fotovoltaických s využitím přebytků výroby el. energie na ohřev vody,
– VZT jednotku se zpětným získáváním tepla s využitím tepelného čerpadla, s ohřevem vody.

Výše dotace – příprava teplé vody:

Označení podporovaných opatření

Podporovaná opatření

Výše podpory na 1 kW instal.výkonu [Kč/kW]

Max. podporovaný výkon [kW/b.j.]

SOL

Solární termický ohřev vody s volitelnou možností podpory vytápění

13 000

2

FV

Solární fotovoltaický ohřev vody

13 000

2

TČ-V

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody

20 000

1

3) FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY – Podoblast podpory C.3
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu.

Výše dotace – fotovoltaické systémy:

Instalované části systému FVE

Výše podpory [Kč]

Za 1 kWp instalovaného výkonu

15 000

Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia

10 000

Za k FV systému připojenou bytovou jednotku

5 000

4) VĚTRÁNÍ (VZT) – Podoblast podpory C.4
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení.

Výše dotace – větrání:

Označení podporovaných opatření

Podporovaná opatření

Jednotková výše podpory
[Kč/b.j.]

VZT-C

Centrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla

35 000

VZT-D

Decentrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla

25 000

5) VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY – Podoblast podpory C.5
Podpora se poskytuje na instalaci centrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Výše dotace – využití tepla z odpadní vody:

Označení podporovaných opatření

Podporovaná opatření

Výše podpory na připojenou bytovou jednotku (Kč)

Předehřev

Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody

15 000

Co dalšího je podporováno:

 • Pořízení a instalace dobíjecích stanic pro osobní vozidla – dotace 45.000,- Kč/dobíjecí bod
 • Výstavba zelených střech – podpora ve výši 700 – 1.000,- Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství střechy
 • Výsadba stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví, popř. dlouhodobém užívání žadatele, navazujících na bytový dům nebo ve společně užívaných plochách vnitrobloků – výše dotace 2.500,- Kč/ks (listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru 10cm a více) – Podpora je poskytována výhradně v kombinaci s jiným, samostatně podporovaným opatřením.

Spolu se zateplením bytového domu můžete také žádat o příspěvek na:

 • Zpracování odborného posudku (projektová dokumentace, energetický posudek, technický dozor stavby) – podpora 40.000,- Kč
 • Posouzení vad statiky objektu pro opatření A-zateplení – podpora 10.000,- Kč
 • Instalaci stínící techniky – systém stínicí techniky s ručním ovládáním z interiéru stavby, nebo s inteligentním motorickým řízením – podpora 1.500,- Kč/m2
 • Hydraulický výpočet otopné soustavy ústředního vytápění a její zaregulování pro opatření v oblasti A – zateplení a C.1 – výměny zdroje – 1.000,- Kč/bytovou jednotku
 • Publicitu projektu – Příjemce dotace je povinen informovat veřejnost o realizaci a financování projektu z prostředků Evropské unie formou plachty – podpora 5.000,- Kč a štítku – podpora 2.500,- Kč

Spolu s výměnou zdroje tepla můžete žádat o příspěvek na:

 • Zpracování odborného posudku – podpora 15.000,- Kč
 • Hydraulický výpočet otopné soustavy ústředního vytápění a její zaregulování pro opatření v oblasti A – zateplení a C.1 – výměny zdroje – 1.000,- Kč/bytovou jednotku

Zajistíme pro Vás kompletní administraci a veškeré dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k žádosti o podporu. Získáme pro Vás finanční podporu z prostředků Evropské unie.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.