1. Hlavní stránka
  2. »
  3. NZÚ – rodinné domy...

NzÚ - Rodinné domy - zateplení a zdroje energie

Kdo může žádat o podporu:
         • vlastník stávajícího rodinného domu

Termín výzvy:
         • zahájení příjmu žádostí: 12. října 2021
         • ukončení příjmu žádostí: 30. června 2025 nebo do vyčerpání alokace

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.

 Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:
         • Zateplení obálky budovy (obvodový plášť, střešní plášť, zateplení stropu, půdních prostor
výměna oken a dveří)
         • Instalaci stínící techniky – předokenních žaluzií
         • Instalaci fotovoltaických panelů
         • Instalaci solárních termických kolektorů
         • Výměnu zdroje vytápění
         • Instalaci řízeného větrání – rekuperace
         • Výstavbu zelených střech
         • Dobíjecí stanice pro elektromobily
         • Dešťovku
         • Projektovou a technickou přípravu

BONUSY: 1) KOMBINAČNÍ BONUS  – v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s  výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 10 000 Kč.

                  2) BONUS pro strukturálně postižené kraje – Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj je zvýhodněna zvýšení jednotkových výší podpory o 10 %.

                  3) BONUS  pro příjemce kotlíkových dotací – 25 000 – 75 000 Kč

Z A T E P L E N Í    

         • Výše dotace závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
         • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší podporu získáte.

Dotace může dosáhnout až 50 % celkových způsobilých výdajů,
                      v případě využití bonusů až 60 %.

Výše dotace – zateplení:

Typ konstrukce

Podporovaná opatření

Dílčí [Kč/m2]

Základ [Kč/m2]

Komplex [Kč/m2]

Památky [Kč/m2]

Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově

600

800

1 000

800

Výplně otvorů

2 200

3 000

3 800

3 800

Konstrukce k zemině

800

1 050

1 300

1 050

Z D R O J E    E N E R G I E

1) VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA – Podoblast podpory C.1
Podporuje se výměna:
        • kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013 za některý ze zdrojů dle tabulky – viz níže, žádost o podporu musí být podána do 1. 9. 2022 (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny),
         • kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů dle tabulky – viz níže
         • lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění, za některý ze zdrojů dle tabulky – viz níže
         • elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem

Výše dotace – výměna zdrojů tepla:

Označení podporovaných opatření

Podporovaná opatření – typy zdrojů

Jednotková výše podpory [Kč]

Kotel-bio

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

80 000

Kotel-bio+

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet

100 000

Kamna-bio

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Předání tepla sáláním popř. teplovzdušné

30 000

Kamna-bio+

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem

45 000

TČ-vytápění

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění

80 000

TČ-vytápění+

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody

100 000

TČ+FV

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému

140 000

TČ-vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

60 000

Kotel-plyn

Plynový kondenzační kotel

35 000

CZT

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000

2) PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY – Podoblast podpory C.2
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení.
Podporovány jsou následující systémy: solární ohřev vody,
       : využití tepelného čerpadla pro ohřev vody

Výše dotace – příprava teplé vody:

Označení podporovaných opatření

Podporovaná opatření

Výše podpory [Kč]

SOL

Solární termický ohřev vody

45 000

SOL+

Solární termický ohřev vody s přitápěním

60 000

FV

Solární fotovoltaický ohřev vody

45 000

TČ-V

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody

45 000

3) FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY – Podoblast podpory C.3
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu.
Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě.

Výše dotace – fotovoltaické systémy:

Instalované části systému FVE

Výše podpory [Kč]

Minimální instalace o výkonu 2 kWp

40 000

Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem

60 000

Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla

100 000

Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp

10 000

Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia

10 000

4) VĚTRÁNÍ (VZT) – Podoblast podpory C.4
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení.

Výše dotace – větrání:

Označení podporovaných opatření

Podporovaná opatření

Výše podpory
[Kč/dům]

VZT-C

Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

100 000

VZT-D

Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

75 000

5) VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY – Podoblast podpory C.5
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro využití tepla z odpadní vody včetně jejich příslušenství a zapojení.

Výše dotace – využití tepla z odpadní vody:

Označení podporovaných opatření

Podporovaná opatření

Výše podpory  [Kč]

Předehřev-C

Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody

50 000

Předehřev-D

Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody

5 000 Kč / odběrné místo (max. 15 000 Kč)

Co dalšího je podporováno:

  • Instalace dobíjecích stanic pro osobní vozidla – 30.000,- Kč/dobíjecí bod
  • Výstavba zelených střech 700 – 1.000,- Kč/m2 
  • Dešťovka – více info na záložce NAŠE SLUŽBY – Dotace pro rodinné domy

Spolu se zateplením bytového domu můžete také žádat o příspěvek na:
           • Zpracování odborného posudku (projektová dokumentace, energetický posudek, technický dozor stavby) – 25.000,- Kč
           • Instalaci stínící techniky – systém stínicí techniky s ručním ovládáním z interiéru stavby, nebo s inteligentním motorickým řízením – 1.000 – 1.500,- Kč/ m2

Spolu s výměnou zdroje tepla můžete žádat o příspěvek na:
           • Zpracování odborného posudku5.000,- Kč

 

Zajistíme pro Vás kompletní administraci a veškeré dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k žádosti o podporu. Získáme pro Vás finanční podporu z prostředků Evropské unie.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.