1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Bytové domy bez bariér

bytové domy bez bariér

Získejte dotace na nový výtah a nový bezbariérový vstup.

Zajistíme pro Vás kompletní administraci a získáme pro Vás finanční podporu ze státního rozpočtu.

Kontaktujte nás a mějte připravené veškeré povinné přílohy včas.

Vyhlášení výzvy: 15. ledna 2021

Datum ukončení příjmu žádostí: 9. dubna 2021

Cíl programu:

Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Žadateli jsou:

všichni vlastníci bytových domů, tzn. SVJ, BD, dále obce, kraje, veřejné obchodní společnosti, bytové domy v majetku s.r.o., a.s., fyzická osoba podnikající i nepodnikající, o.p.s,  církev podle zákona č. 3/2002 Sb

Výše dotace:

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:

a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;

b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu;

Povinné přílohy k podání žádosti:

projektová dokumentace, položkový rozpočet, vyjádření stavebního úřadu nebo stavební povolení, vyhotovený podnikatelský záměr (technicko – ekonomické zdůvodnění stavby), výpisy z rejstříků, souhlas vlastníků s realizací, čestná prohlášení atd.