1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Kotlíková dotace

Kotlíková dotace

Cílem dotačního titulu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.
 
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:
 
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na pevná paliva,
  • plynový kondenzační kotel,
  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
  • „mikro“ energetická opatření.
Výčet podporovaných zařízení bude uveden v seznamu výrobků a technologií, který bude k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR na www.opzp.cz
 
Výše podpory a způsobilé náklady
 
Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to ve výši:
 
1. 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
 
2. 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 
3. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizován obnovitelný zdroj energie (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).
 
V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území (dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007-2011 sestavených ČHMU překročen alespoň jeden imisní limit), bude výše podpory navýšena o 5 %.
 
Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč, z toho náklady na Mikro energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč